Tüzüğümüz

Erenköy Kız Liseliler Derneği Tüzüğü

Erenköy Kız Liseliler Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde -1)

 1. Dernek İstanbul'da 12.05.1945 tarihinde “Erenköy Kız Lisesini Bitirenler Derneği” adıyla kurulmuştur.
 2. 17 Şubat 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da Dernek Adı " Erenköy Kız Liseliler Derneği " olarak değiştirilmiştir.
 3. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi yoktur.
 4. Dernek gerekli görülen yerlerde şube açabilir.

 

 

Derneğin Amacı:

Madde -2) Dernek aşağıda yazılı hususları gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

 1. Üyeler arasındaki dayanışma ve iletişimi sağlamak,
 2.  Öncelik Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi öğrencileri veya mezunları olmak üzere, lise öğrenimine veya yükseköğrenime (lisans ve lisans üstü) devam eden ihtiyaç sahibi kız öğrencilere karşılıksız burs sağlamak ve bu amaç/amaçlara hizmet eden diğer vakıf ve derneklere bağışta bulunmak ve maddi destek sağlamak,
 3. Erenköy Kız Lisesi’nin ihtiyaç ve projelerinde, gerekli gördüğü takdirde bütçe nispetinde katılmak,
 4. Erenköy Kız Lisesi adını, tarihini, geleneklerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak,
 5. Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla kız çocuklarının okullaştırılma oranının artırılması ve kadınların eğitimli ve meslek sahibi bireyler olmaları yönünde çalışmalar ortaya koymak,
 6. Temsil ettiği lisenin felsefesini sürdürmek üzere kadın hakları çerçevesinde kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik kazanımlar elde edebilmesi yönünde çalışmalar yapmak, ulusal ve uluslararası platformlara katılmak, çalışmalar yapmak, bu gibi platformlara gerekirse üye olmak,

 

 

Derneğin Faaliyetleri:

Madde -3) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, aşağıdaki çalışmaları yürütür:

 1. Dernek üyelerinin toplanacağı ve çalışmalarını sürdüreceği yer temin ve tefriş eder.
 2. Her öğrenim yılı sonunda Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nden derece ile mezun olan başarılı öğrencilere, Yönetim Kurulu'nca belirlenen maddi ve/veya manevi değerler taşıyan armağanlar verir.
 3. Yurt içi ve/veya yurt dışı bağış ve üyelik aidatı toplar.
 4. Gelir temin etmek üzere bağış karşılığı yemekli toplantı, konser, tiyatro, sergi, gezi, kermes, piyango tertibi, çeşitli kurslar, seminer, panel, sempozyum ve konferans gibi etkinlikler düzenler.
 5. Üyeleri bilgilendirmek amacıyla bülten, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarır- elektronik ortamda sosyal paylaşım sitelerinde iletişim ağı kurar.
 6. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır/taşınmaz malları satın alabilir, bunları satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bina ve tesis inşa ettirebilir, taşınmazlar üzerinde dernek lehine ayni haklar tesis ettirebilir.
 7. İktisadi-Ticari işletmeler kurup işletebilir veya kurulmuş bir işletmeye ortak olabilir.
 8. Erenköy Kız Lisesi geleneği olan “Mezunlar Günü” buluşmasını tertip eder.
 9. Öncelik Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi öğrencileri veya mezunları olmak üzere, lise öğrenimine veya yükseköğrenime (lisans ve lisans üstü) devam eden kız çocuklarına yönelik yönderlik, mesleki yönelim desteği, çeşitli kurslar gibi eğitim faaliyetleri düzenlemek veya düzenleyen kuruluşlardan bu eğitimin alınmasını sağlar.

 

Madde -4) Derneğin faaliyet alanı içinde sürdürebileceği çalışma biçimlerini ifade eder.

 1. Gelir temin etmek üzere düzenlediği/düzenleyeceği etkinlik hizmetlerinden üyelerini yararlandırmak üzere üçüncü kişilerle sözleşmeler yapabilir.
 2. Her türlü bilgi, belge ve yayınları edinebilir.
 3. Okul tarihi çalışmaları kapsamında her türlü materyali temin etmek üzere çalışmalar yapabilir, müzayedelere katılabilir.
 4. Gazete, dergi, kitap gibi çıkardığı yayınları bağış karşılığı verebilir.
 5. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir
 6. Gazete, dergi ve sosyal medya dahil olmak üzere internet kanallarında ilanlar verebilir, yayınlar yapabilir, yazılar yazabilir, etkinlikler düzenleyebilir, tartışmalara katılabilir.
 7. Ulusal/Uluslararası faaliyette ve iş birliğinde bulunabilir, ulusal/uluslararası Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir, yardımlaşabilir.
 8. Benzer amaçlı Derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından herhangi bir suretle yardım alamaz ve adı geçenlere herhangi bir yardımda bulunamaz.
 9. Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Dernekler mevzuatı esaslarına göre kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda iş birliği yapabilir, ortak projeler yürütebilir.
 10. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer Dernek, Vakıf, Sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için Dernekler mevzuatında yer alan esaslara göre platformlar oluşturabilir

 

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri;

Madde -5) Dernekteki üyelik sistemi şu üyeliklerden oluşmaktadır:

 1. Kurucu üyeler; İşbu tüzüğün EK1 inci maddesinde ad ve soyadları listelenmiş Dernek kurucularıdır.
 2.  Asıl üyelik şartları;
  1. Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
  2. Erenköy Kız Lisesi veya Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nde okumuş olmak,
  3. Üye olma isteğini Derneğe yazılı olarak iletmek. Bu amaçla hazırlanan “Üyelik Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmuş ve gerekli belgeleri sağlamış olmak,
  4. Derneğe kayıtlı bulunan iki üyeden referans sağlamış olmak
  5. İlk yıl aidatını ödemiş bulunmak.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üyeye sonuç yazı ile bildirilir. Üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Derneklere üye olmaları kanunen men edilmiş kişiler üye olamaz.

 1. Doğal üyelik şartları;
  1. EKL öğrencileri derneğin doğal üyesidir, başka bir koşul barındırmaz.
  2. EKL’den mezun oldukları anda doğal üye olarak kayıtlara geçerler.
  3. Doğal üyelerden mezuniyet tarihinden itibaren 6 yıl aidat alınmaz.
  4. Bu süreç içinde Genel Kurulda oy hakları olmaz.
 2. Fahri üyelik şartları;
  1. Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemek,
  2. Derneğin amaçlarına yönelik faaliyetlere yardımcı olmak

Dernek üyelerinden iki kişinin tavsiyesi ve yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilirler.

 

Madde -6) Derneğin ayrıca Onursal Başkan ve Onursal Üyelik statüsü vardır:

 1. Derneğe maddi - manevi katkıları olan ve arka arkaya en az üç dönem başkanlık yapmış kişiler Genel Kurul kararı ile Onursal Başkan seçilebilir.

 

Madde-7) Tüzel kişiler Derneğe üye olamazlar.

 

 

 

 

Üyelikten Çıkma

Madde -8) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde -9) Üyelerden yıllık aidatlarını üst üste üç yıl vermeyen veya gerekli çalışmaları özürsüz yapmayanlar Yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.

 

Madde -10) Dernek üyesi iken; kanunen üye olma hakkını kaybeden kişilerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

 

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde -11) Dernek üyelerinin derneğe karşı yükümlülükleri vardır:

 1. Dernek asıl üyeleri düzenli olarak “yıllık üyelik aidatı” ödemek zorundadır.
 2. Üyeler, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

 

 

Üyelik Aidatları

Madde -12) Giriş ve yıllık üyelik aidat bedeli alt sınırı Genel Kurulda belirlenir.

 

Madde -13) Yıllık aidatlar bir takvim yılı içi geçerlidir (Ocak-Aralık) ve ödemesi bir sonraki yılın ilk üç ayı sonuna kadar üyeler tarafından yapılmış olmalıdır.

 

 

Dernek Organları

Madde -15) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

 

 

Dernek Genel Kurulu ve Toplanma Şekli ile Zamanı

Madde -16) Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

 

Madde -17) Genel Kurul iki şekilde toplanır;

 1. Her üç (3) yılda bir Nisan ayı içinde olağan,
 2. Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı gerekli gördüğü hallerde veya dernek asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 1. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.
 2. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 3. Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır.
 4. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş (15) gün önce günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 5. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 6. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

 

Genel Kurul Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde -18) Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul görevleri arasındadır:

 1. Genel Kurul derneğin en yetkili organı olarak diğer organları denetler.
 2. İlgili mevzuatta; genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir

 

Madde -19) Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul yetkisi altındadır ve genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 2. Dernek organlarının secimi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurul raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya satılması, mevcut taşınmazın yıkılıp yeni bina yaptırılması, taşınmazlar üzerinde dernek lehine ayni haklar tesisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin feshine karar verilmesi,

 

Madde -20) Genel Kurulda yalnız gündem maddeleri görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddeler de toplantı başlangıcında gündeme alınıp görüşülebilir.

 

Madde -21) Genel Kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Madde -22) Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Madde -23) Her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

Madde -24) Genel Kurul Onursal Başkan veya Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantı başkan tarafından yönetilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanağa geçirilir, divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

Yönetim Kurulu, Görev ve Yetkileri, Seçimi, Asıl ve Yedek Üyeleri

Madde -25) Yönetim Kurulu şu şekilde oluşur;

 1. Genel Kurul tarafından üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilen yedi (7) asıl, yedi (7) yedek üyeden oluşur.
 2. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman, genel sekreter ve üyeleri belirler.
 3. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa çoğunlukla toplanır. Ayrıca tüm üyelerin haberdar edilmesi halinde her zaman toplantıya çağrılabilir.
 4. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya istifa eden yönetim kurulu yerine yedek üyelerden biri göreve çağırılır.
 5. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır ve karar defterine geçirilerek imzalanır.

 

Madde -26) Aşağıda yazılı hususlar Yönetim Kurulu görev ve yetkileri arasındadır:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden birine yetki vermek,
 2. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak,
 3. Derneğin gelir – gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, dernek lehine ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Taşınmaz mallara dair kira sözleşmesi yapmak,
 6. Dernek Üyeliği koşullarını yerine getirmeyen üyeleri Üyelikten çıkarmak
 7. Tüzüğün, dernekler mevzuatının öngördüğü diğer görevleri yapmak.

 

 

Denetim Kurulu, Görev ve Yetkileri

Madde -27) Denetim Kurulu şu şekilde oluşur;

 1. Genel Kurul tarafından üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilen üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer.
 3. Kurul asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeple boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

 

Madde -28) Aşağıda yazılı hususlar Denetim Kurulu görev ve yetkileri arasındadır:

 1. Denetleme Kurulu; yönetim kurulunun her türlü kayıt ve hesaplarını Genel Kurul adına denetler.
 2. Yönetim kurulu toplantılarına katılarak dernek faaliyetlerinin tüzük ve amaca uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 3. Gerektiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

 

Mali işlerin Yürütülmesi:

Madde -29) Derneğin mali işleri; genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde -30) Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 1. Üye aidatları,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneği yapılan bağış ve yardımlar,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Dernek tarafından tertiplenen gezi, kermes, yemekli toplantı, piyango gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Ticari faaliyet kazançları,

 

 

Derneğin Gelir – Gider İşlemleri

Madde -31) Gelirler alındı belgesi ile tahsil edilir. Gelirin banka aracılığı ile tahsili halinde dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Yönetim kurulunca alınacak kararlar çerçevesinde yapılan giderler; fatura, satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

 

Madde -32) Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

 1. Derneğin defter ve kayıtları dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 2. Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.
 3. Dernekte aşağıdaki defterler tutulur:
  1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
   2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
   3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
   4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
   5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
   6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
   1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
   2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

 

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde -33) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma Genel Kuruldan alınacak yetki ile kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Derneğin İç Denetim Şekilleri:

Madde -34) Dernekte; Genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

 

Madde -35) Denetim Kurulu, en geç yılda bir kere dernek denetimini gerçekleştirir.

 

 

Tüzük Değişikliği

Madde -35) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

Madde -36) Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim – denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

Madde -37) Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınabilir. Oylama açık olarak yapılır.

 

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde -38) Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

Madde -39) Fesih konusunun genel kurulda görüşülebilmesi için üçte iki (2/3) çoğunluk aranır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim – denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

 

Madde -40) Dernek feshi kararı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınabilir. Oylama açık olarak yapılır.

 

Madde -41) Fesih işlemleri şu şekilde gerçekleşir;

 1. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.
 2. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
 3. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ Tasfiye halinde Erenköy Kız Liseliler Derneği” ibaresi kullanılır.
 4. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
 5. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
 6. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
 7. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.
 8. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, burslu öğrenci okutmak kayıt ve şartı ile “Erenköy Kız Lisesi” ne bırakılır. Başka hiçbir kurum – kuruluş hak iddia edemez.
 9. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 10. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiye Kurulu derneğin defter ve belgelerini beş yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Bu sorumluluk bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir

 

 

Hüküm Eksikliği

Madde -42) Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

10 TEMMUZ 2021

İşbu tüzük 42 (Kırk iki) maddeden ibarettir.

 

 

EK-1)   Kurucu Üyelerin Adı - Soyadı – Meslekleri:

Sungar Acar ; Avukat, TC

Zehra Alpsoy ; Öğretmen, TC

Seniha Baler ; Öğretmen, TC

SadidBaşak ; Kimyager, TC

Nevin Batuk ; Doktor, TC

RadiyeCindi ; Bakteriyolog, TC

Fehamet Çandarlı ; Öğretmen, TC

Macide Dinçer ; Öğretmen, TC

Münevver Doğdoğru ; Öğretmen, TC

NüzhetGökdoğan ; Türkiye'nin İlk Kadın Astronomu, TC

Saadet Gören ; Türkiye'nin İlk Kadın Radyoloğu, TC

Nihal Gültan ; , TC

Münire Gürer ; Öğretmen, TC

Mülhimeİnce ; Mühendis (İlk Kadın Su Mühendisi), TC

Macide Okçu ; Öğretmen, TC

Şeyma Okyay ; Öğretmen, TC

Lamia Onat ; Hakim, TC

İffet Halim Oruz ; İktisatçı, TC

Meral Taşduman ; Eczacı, TC

Mutlu Ercun ; Doktor, TC

Beraat Üngör ; Avukat, TC

Kamuran Oylageldi ; Avukat, TC

Fahire Zahir ; Avukat, TC

 

Kurucu Üyelerin Adı - Soyadı – Meslekleri:

 • Sungar Acar ; Avukat, TC
 • Zehra Alpsoy ; Öğretmen, TC
 • Seniha Baler ; Öğretmen, TC
 • Sadid Başak ; Kimyager, TC
 • Nevin Batuk ; Doktor, TC
 • Radiye Cindi ; Bakteriyolog, TC
 • Fehamet Çandarlı ; Öğretmen, TC
 • Macide Dinçer ; Öğretmen, TC
 • Münevver Doğdoğru ; Öğretmen, TC
 • Nüzhet Gökdoğan ; Türkiye'nin İlk Kadın Astronomu, TC
 • Saadet Gören ; Türkiye'nin İlk Kadın Radyoloğu, TC
 • Nihal Gültan ; , TC
 • Münire Gürer ; Öğretmen, TC
 • Mülhime İnce ; Mühendis (İlk Kadın Su Mühendisi), TC
 • Macide Okçu ; Öğretmen, TC
 • Şeyma Okyay ; Öğretmen, TC
 • Lamia Onat ; Hakim, TC
 • İffet Halim Oruz ; İktisatçı, TC
 • Meral Taşduman ; Eczacı, TC
 • Mutlu Ercun ; Doktor, TC
 • Beraat Üngör ; Avukat, TC
 • Kamuran Oylageldi ; Avukat, TC
 • Fahire Zahir ; Avukat, TC

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı ve Soyadı Görevi
Zeynep SÖZMEN Başkan
Elif SUNGUR Başkan Yardımcısı
Filiz DOĞRU Sayman
B. Nur ÜNDE Genel Sekreter
Elif ÇAKIN Üye
Deniz ELBER BÖRÜ Üye
Nursen SİPAHİ Üye
Şeyda ACAR Yedek Üye