Tüzüğümüz

Erenköy Kız Liseliler Derneği Tüzüğü

Erenköy Kız Liseliler Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - İstanbul'da 12.05.1945 tarihinde (Erenköy Kız Lisesini Bitirenler Derneği) kurulmuştur.

17 Şubat 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da Dernek Adı " ERENKÖY KIZ LİSELİLER DERNEĞI " olarak değiştirilmiştir.

Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimlerileri

Madde 2 - Derneğin Amacı;

Dernek aşağıda yazılı hususlar! gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

 1. Üyeler arasındaki dayanışma ve iletişimi sağlamak,
 2. Öncelik E.K.L. ve EKAL'lilerde olmak üzere, Erenköy Kız Lisesi veya Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nde okuyan veya liseden mezun olup yükseköğrenime devam eden ihtiyaç sahibi kız öğrenciler ile Türkiye genelinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrencilere karşılıksız burs sağlamak ve bu amaç/amaçlara hizmet eden diğer vakıf ve derneklere bağışta bulunmak ve maddi destek sağlamak,
 3. Okul İdaresinin gerekli gördüğü bazı giderlere bütçe nispetinde katılmak,
 4. Dernek üyelerinin toplanacağı ve çalışmalarını sürdüreceği yer temin ve tefriş etmek,
 5. Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi'nde öğrenim yılı sonunda düzenlenen diploma törenlerinde; o yıl okulu 1., 2. ve 3. olarak bitiren başarılı öğrencilere, Yönetim Kurulu'nca belirlenen maddi ve/veya manevi değerler taşıyan armağanlar vermek.

Yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için, aşağıdaki çalışmaları yürütür.

 1. Gelir temini ve üyeleri kaynaştırmak amacıyla; aylık gezi, yemekli toplantı, kermes, piyango tertiplemek gibi faaliyetlerde bulunmak,
 2. Yurt içi yurt dışı bağış kabulü ve üyelik aidatı toplamak,
 3. Üyeleri bilgilendirmek amacıyla bülten, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak- elektronik ortamda sosyal paylaşım sitelerinde iletişim ağı kurmak,
 4. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır – taşınmaz malları satın almak, bina ve tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, taşınmazlar üzerinde dernek lehine ayni haklar tesis ettirmek,
 5. İktisadi – Ticari işletmeler kurup işletmek veya kurulmuş bir işletmeye ortak olmak
 6. Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nden 25, 30, 40 ve 50 yıl önce mezun olanlardan derneğimize talepte bulunanlara, her yıl Nisan ayının son Pazar günü yapılmakta olan Mezunlar Gününde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan plaket, kolye v.s. gibi anı armağanlarını vermek

Madde 3 - Derneğin Şubeleri ve Temsilcilikleri:

Derneğin şubesi yoktur.

Dernek Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun önerisi ile gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir.

Madde 4 – Derneğin Kurucu Üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri, uyrukları tüzüğün sonunda yazılmıştır.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri;

Madde 5 - Derneğin asıl ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

Asıl üye olabilmek için;

 1. Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
 2. Erenköy Kız Lisesi veya Erenköy Kız Anadolu Lisesi’nde okumuş olmak,
 3. Üye olma isteğini Derneğe yazılı olarak iletmek. Bu amaçla hazırlanan “Üyelik Başvuru Formu”nu eksiksiz doldurmuş ve gerekli belgeleri sağlamış olmak,
 4. Derneğe kayıtlı bulunan iki üyeden referans sağlamış olmak
 5. İlk yıl aidatını ödemiş bulunmak.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üyeye sonuç yazı ile bildirilir. Üye bu amaçla tutulan deftere kaydedilir.

Derneklere üye olmaları kanunen men edilmiş kişiler üye olamaz.

Fahri Üye

Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş, derneğin çalışmalarına yardımcı olan kişiler dernek üyelerinden iki kişinin tavsiyesi ve yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilirler.

Onursal Başkan ve Onursal Üye :

Genel Kurul kararı ile; derneğe maddi - manevi katkıları olan ve arka arkaya en az üç dönem başkanlık yapmış kişiler Onursal Başkan seçilebilir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile; derneğe maddi – manevi katkıları olan ve arka arkaya en az üç dönem Yönetim Kurulu’nda görev almış olan kişiler Onursal Üye seçilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7 – Üyelerden yıllık aidatlarını üst üste üç yıl vermeyen veya gerekli çalışmaları özürsüz yapmayanlar Yönetim kurulunun teklifi ve Genel kurul kararı ile dernekten çıkarılır.

Dernek üyesi iken; kanunen üye olma hakkını kaybeden kişilerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Dernek Organları

Madde 8 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Toplanma Şekli ve Zamanı

Madde 9 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul iki şekilde toplanır;

 1. Her üç (3) yılda bir Nisan ayı içinde olağan
 2. Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı gerekli gördüğü hallerde veya dernek asıl üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş (15) gün önce günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Görevleri - Yetkileri, Oy Kullanma, Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde 10 - Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 2. Dernek organlarının secimi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurul raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Dernek için gerekli olan taşınır - taşınmaz malların satın alınması veya satılması, mevcut taşınmazın yıkılıp yeni bina yaptırılması, kira sözleşmesi yapımı, taşınmazlar üzerinde dernek lehine ayni haklar tesisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açma kararı,
 7. Derneğin feshine karar verilmesi.
 8. İlgili mevzuatta; genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Genel Kurul derneğin en yetkili organı olarak diğer organları denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel Kurulda yalnız gündem maddeleri görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği maddeler de, toplantı başlangıcında gündeme alınıp görüşülür.

Genel Kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Her üyenin yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel Kurul Onursal Başkan veya Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantı başkan tarafından yönetilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanağa geçirilir, divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Yönetim ve Denetim Kurullarının Görev –Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği Asıl ve Yedek Üye Sayıları:

Madde 11 - Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerden birine yetki vermek,
 2. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 3. Derneğin gelir – gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
 4. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınır – taşınmaz mal satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ayni haklar tesis ettirmek
 5. Tüzüğün, dernekler mevzuatının öngördüğü diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilen yedi (7) asıl, yedi (7) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter ve üyeleri belirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa çoğunlukla toplanır. Ayrıca tüm üyelerin haberdar edilmesi halinde her zaman toplantıya çağrılabilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya istifa eden üye yerine yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır ve karar defterine geçirilerek imzalanır.

Madde 12 - Denetim Kurulu:

Üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Üyeler genel kurul tarafından üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçilir. Denetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer. Kurul asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeple boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Denetleme Kurulu; yönetim kurulunun her türlü kayıt ve hesaplarını Genel Kurul adına denetler. Ayrıca yönetim kurulu toplantılarına katılarak dernek faaliyetlerinin tüzük ve amaca uygun yürütülüp yürütülmediğini denetler, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiği takdirde genel kurulu toplantıya çağırır.

Mali işlerin Yürütülmesi:

Madde 13 – Derneğin mali işleri; genel kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Madde 14 – Üye aidatları

Her üye yılda en az yüz Türk Lirası (100.-TL ) aidat öder. Bu miktarları arttırma veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatları
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneği yapılan bağış ve yardımlar
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Dernek tarafından tertiplenecek gezi, kermes, yemekli toplantı, piyango gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Ticari faaliyet kazançları,
 7. Diğer gelirler

Derneğin Gelir – Gider İşlemleri

Madde 16 - Gelirler alındı belgesi ile tahsil edilir. Gelirin banka aracılığı ile tahsili halinde dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Yönetim kurulunca alınacak kararlar çerçevesinde yapılan giderler; fatura, satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler:

Madde 17 - Derneğin defter ve kayıtları dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bu defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Tutulacak Defterler;

Dernekte aşağıdaki defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
  2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma Genel Kuruldan alınacak yetki ile kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetim Şekilleri:

Madde 19 – Dernekte; Genel kurul, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu, en geç yılda bir kere dernek denetimini gerçekleştirir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde 20 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu aranır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim – denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınabilir. Oylama açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21 - Genel Kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih konusunun genel kurulda görüşülebilmesi için üçte iki (2/3) çoğunluk aranır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim – denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.

Dernek feshi kararı, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki ( 2/3)çoğunluğu ile alınabilir. Oylama açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “ Tasfiye halinde Erenköy Kız Liseliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, burslu öğrenci okutmak kayıt ve şartı ile “ Erenköy Kız Anadolu Lisesi’ne “ bırakılır. Başka hiçbir kurum – kuruluş hak iddia edemez.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiye Kurulu derneğin defter ve belgelerini beş yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Bu sorumluluk bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 22 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 26 NİSAN 2015

Bu tüzük 22 (Yirmi iki ) maddeden ibarettir.

Kurucu Üyelerin Adı - Soyadı – Meslekleri:

 • Sungar Acar ; Avukat, TC
 • Zehra Alpsoy ; Öğretmen, TC
 • Seniha Baler ; Öğretmen, TC
 • Sadid Başak ; Kimyager, TC
 • Nevin Batuk ; Doktor, TC
 • Radiye Cindi ; Bakteriyolog, TC
 • Fehamet Çandarlı ; Öğretmen, TC
 • Macide Dinçer ; Öğretmen, TC
 • Münevver Doğdoğru ; Öğretmen, TC
 • Nüzhet Gökdoğan ; Türkiye'nin İlk Kadın Astronomu, TC
 • Saadet Gören ; Türkiye'nin İlk Kadın Radyoloğu, TC
 • Nihal Gültan ; , TC
 • Münire Gürer ; Öğretmen, TC
 • Mülhime İnce ; Mühendis (İlk Kadın Su Mühendisi), TC
 • Macide Okçu ; Öğretmen, TC
 • Şeyma Okyay ; Öğretmen, TC
 • Lamia Onat ; Hakim, TC
 • İffet Halim Oruz ; İktisatçı, TC
 • Meral Taşduman ; Eczacı, TC
 • Mutlu Ercun ; Doktor, TC
 • Beraat Üngör ; Avukat, TC
 • Kamuran Oylageldi ; Avukat, TC
 • Fahire Zahir ; Avukat, TC

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı ve Soyadı Görevi
Güzin Arıtan Övünç Başkan
Elif Sungur Başkan Yardımcısı
Şeyda Acar Genel Sekreter
Zeynep Sözmen Üye
A. Nilgün Öztekin Üye
Nursen Sipahi Üye
Berrin Kırar Üye